' Nedim '

Tarih: 28 Oca, 2012 Saat: 12:30 | Kategori: Nedim
Nedim / Hayatı ve Eserleri

Nedim, 1680'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşayan soylu bir aileden geldiği bilinir. Babası Mehmed Efendidir. Dedesi Musluhiddin Efendi, Sultan İbrahim dönemi kazaskerlerindendir. Nasıl bir eğitim aldığı kesinlikle bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklardan öğrendiğimize göre Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin başkanlık ettiği kurul önünde sınavdan geçerek, hariç müderrisliği payesini aldı. Bir süre sonra Mahmudpaşa mahkemesinde […]

Tarih: 20 Ara, 2011 Saat: 16:28 | Kategori: Nedim

Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz Gülün tebessümüne bülbülün terânesine …….. Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni …….. Ayağın sakınarak basma aman sultânım Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun …….. Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:27 | Kategori: Nedim

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:30 | Kategori: Nedim

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere Sonra gelmiş gûşe-i […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:32 | Kategori: Nedim

(18. Yüzyıl – Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa) Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır Altında mı […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:34 | Kategori: Nedim

Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir Yok minnetin asla Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir Pinhân u Hüveydâ Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir Gel ey gül-i rana Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya Sabreyle de sonra Peymâne senin hâne senin yâr […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:35 | Kategori: Nedim

Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana Cahbâya bahane bulma vallah billâh Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana, Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Aşıkların günâhı boynunda mıdır Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi Ey sim-beden sabah koynunda mıdır.

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:38 | Kategori: Nedim

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada. Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada. Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda İznin olursa eger […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 20:40 | Kategori: Nedim

Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir. Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir. Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir. Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar Aceb bir […]

Sayfa 1 - 11