' Şeyh Galip '

Tarih: 31 Oca, 2012 Saat: 13:44 | Kategori: Şeyh Galip
Şeyh Galip / Hayatı ve Eserleri

(1757 – 1799) Divan Edebiyatımızın son büyük şairi olan Şeyh Galib, 1757'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Esad olan Şeyh Galib'in babası Reşid Efendi, annesi Emine Hatun'dur. Babası tasavvuf eğitimi almış, mevleviliğe ve melamiliğe bağlı şiirlerle uğraşmış, kültürlü bir kişidir. Şeyh Galib'in dedesi Mehmed Efendi de mevlevi tarikati aydınlarındandır. Şeyh Galib ilköğretimini babasından gördü. Hamdi […]

Tarih: 12 Ara, 2011 Saat: 12:50 | Kategori: Şeyh Galip

Gencinen olsam vîrân edersin Âyînen olsam hayrân edersin. Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna Baksan ne işler seyrân edersin Sâkî kerâmet sende ya bende Bahri habâba mihmân edersin. Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm Âteşle âbı yek-sân edersin. Ey huşk zâhid dem urma meyden Dest-i duâyı mercân edersin. Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim Büttür demezsin îmân edersin. […]

Tarih: 12 Ara, 2011 Saat: 12:53 | Kategori: Şeyh Galip

……. ……. Hargehleri dûd-ı âh-ı hırmân Sohbetleri ney gibi hep efgan Her birisi bir nigâra urgun Şemşir gibi dehanı pür hun Ektikleri dâne-i şerâre Biçtikleri kalb-i pâre pâre Sattıkları hep metâ'-ı candır Aldıkları sûziş-î nihandır. ……. Bedr ise muradı ben şeb olsam Gerdûnı severse kevkeb olsam. ….. Envâr ile lainat doldu İşte o gece sabah […]

Tarih: 12 Ara, 2011 Saat: 12:56 | Kategori: Şeyh Galip

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni. Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır Rişte-i cem'iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni. Ey hilâl-ebrû dilin […]

Sayfa 1 - 11