Kategori Nedim

Nedim adlı şaire ait tüm şiirlere, hayatı hakkındaki bilgilere, şair hakkındaki yorumların yer aldığı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Berceste – Nedim

Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz Gülün tebessümüne bülbülün terânesine …….. Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Nedim

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Kaside (İstanbul) – Nedim

(18. Yüzyıl – Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa) Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Müstezat – Nedim

Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir Yok minnetin asla Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir Pinhân u Hüveydâ…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Rubai – Nedim

Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana Cahbâya bahane bulma vallah billâh Nitdiyse o çeşm-i…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Şarkı – Nedim

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada Gidelim serv-i revanım yürü sa’d-abada İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Nedim – Hayatı ve Eserleri

Nedim, 1680’ta İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşayan soylu bir aileden geldiği bilinir. Babası Mehmed Efendidir. Dedesi Musluhiddin…