Berceste

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz Gülün tebessümüne bülbülün terânesine …….. Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni …….. Ayağın sakınarak basma aman sultânım Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun …….. Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım … Devamını oku…Berceste

Gazel

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun … Devamını oku…Gazel

Haddeden Geçmiş Nezaket

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere Sonra gelmiş gûşe-i … Devamını oku…Haddeden Geçmiş Nezaket

Müstezat

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir Yok minnetin asla Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir Pinhân u Hüveydâ Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir Gel ey gül-i rana Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya Sabreyle de sonra Peymâne senin hâne senin yâr … Devamını oku…Müstezat

Rubai

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana Cahbâya bahane bulma vallah billâh Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana, Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Aşıkların günâhı boynunda mıdır Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi Ey sim-beden sabah koynunda mıdır.

Şarkı

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada. Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada. Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda İznin olursa eger … Devamını oku…Şarkı

Tahammül Mülkünü Yıktın

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir. Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir. Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir. Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar Aceb bir … Devamını oku…Tahammül Mülkünü Yıktın

Nedim – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Nedim, 1680’ta İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşayan soylu bir aileden geldiği bilinir. Babası Mehmed Efendidir. Dedesi Musluhiddin Efendi, Sultan İbrahim dönemi kazaskerlerindendir. Nasıl bir eğitim aldığı kesinlikle bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklardan öğrendiğimize göre Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi’nin başkanlık ettiği kurul önünde sınavdan geçerek, hariç müderrisliği payesini aldı. Bir süre sonra Mahmudpaşa mahkemesinde … Devamını oku…Nedim – Hayatı ve Eserleri