Baki – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

1526’da İstanbul’da dünyaya geldi.. 1600 yılında İstanbul’da öldü. Osmanlı Divan Edebiyatı’nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken “Sultanü’ş Şuârâ” (şairler sultanı) unvanını alan şairin asıl adı Mahmud Abdülbaki. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi’nin oğlu. Çocukluğunda bir süre esnaf yanında çıraklık yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu medreseye girdi. Zamanının ünlü müderrislerinden Karamanlı … Devamını oku…Baki – Hayatı ve Eserleri

Gazel (Hoş Geldi Bana Mey-kedenin Âb Ü Havâsı) – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Hoş geldi bana mey-kedenin âb ü havâsı Billâh güzel yerde yapılmış yıkılası. Zibâ yaraşır hil’at-i nâz ol boyu serve İki kolumu etsem ana bel dolaması. Dikkatler ile seyr ederiz yâri serâpâ Görmez mi idik biz de eğer olsa vefâsı. Dünyâ değer ol mâh-likaa dilber-i garrâ Yusuf’ta dahi yoktur anı hüsn ü behâsı. Meddâh olalı çeşm-i … Devamını oku…Gazel (Hoş Geldi Bana Mey-kedenin Âb Ü Havâsı) – Baki

Gazel (Nâm U Nişane Kalmadı Fasl-ı Bahardan) – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan Düşdü çemende berg-i dıraht itibârdan Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan Her yanadan ayağına altun akup gelir Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy – bârdan Sahn-ı çemende durma salınsın sebâyile Âzâdedir nihâi bugün berg ü bârdan Bâkî çemende haylî perîşân imiş varak Benzer ki bir … Devamını oku…Gazel (Nâm U Nişane Kalmadı Fasl-ı Bahardan) – Baki

Gazel (Ferman-ı Aşka Can İledür İnkiyadumuz) – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ferman-ı aşka can iledür inkiyadumuz Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün Allah’adur tevekülümüz i’timadumuz Biz mükteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz Hakk’un kemali lütfunadır istinadumuz Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele Tutdı egerçi alem-i kevn-i fesadumuz Meyden safa-yı batın-ı humdur garaz heman Erbab-ı zahir anlayamazlar muradumuz Minnet Huda’ya devlet-i dünya fena … Devamını oku…Gazel (Ferman-ı Aşka Can İledür İnkiyadumuz) – Baki

Mersiye’den – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

6. Bend Tigûn içürdü düşmene zahm-ı zebanları, Bahs etmez oldı kimse kesildi lisanları. Gördi nihal-i serv-i ser-e farz-ı nîzeni, Serkeşlik adın anmadı bir dahi banları. Her kande bassa pay-ı semendün nisâr içün, Hanlar yolunda cümle revân etti canları. Deşti  fenada  mürg-i  hevâ  turmayup konar, Tigûn Huda yolında sebîl etti kanları. Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf … Devamını oku…Mersiye’den – Baki

Gazel – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz. Baş eğmezüz edaniye dünya-ı dûn içün Allah’adur tevekkülümüz, itimadumuz. Biz mütteka-yı zer-keş-i caha tayanmazuz Hakk’ın kemfil-i lûtfunadur istinadumuz. Zühd ü salâha eylemezüz iltica hele tutdı gerçi âlem-i kevni fesadumuz. Meyden  safa-yı  batın-ı  humdur garaz hemân Erbab-ı zahir anlayamazlar murftdumuz. Minnet Huda’ya devleti dünya fena … Devamını oku…Gazel – Baki

Gazel – Baki

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

La’lin göricek kana döner gözden akanım Oynar yüreğim derd ile dinmez hafakanım Zerd oldu yüzüm derd ile sankim yerekandır Lutfeyle beğim dökme benim yok yere kanım. Ahım dolanır subha değin gökleri kat kat Kuyun yörenir döne döne eşk-i revanim. Cânâne giden nâmedeki mühr değildir Ardınca kalır reşk ile çeşm-i nigerânım. Canım özenir kim komaya şişede … Devamını oku…Gazel – Baki