Akif Paşa – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Akif Paşa (1787-1845) Yazar, şâir.  Yozgat’ta doğdu.  Aytntaplı Mehmed Efendı’nin oğludur. Altı yaşında babası ile Hicaz’a gitti. Öğre­nim gördükten sonra Bozok’ta Cebbarzâde Süleyman Bey’-ın dîvan katipliğine getirildi. Yirmiyedı yaşında iken İstan­bul’a giderek Bâbıâlî Dtvan-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi (1813). Zamanla yükselerek vezirlik rütbesiyle Hariciye nazı­rı oldu. 1845’te Hicaz’dan dönerken İskenderiye’de öldü. Akif Paşa tahsilli, kültürlü, iyi … Devamını oku…Akif Paşa – Hayatı ve Eserleri

Adem Kasidesi – Akif Paşa

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Can verir âdeme endişe-i sahbâ-yı adem Cevher-i can mı aceb cevher-i minâ-yı adem Çeşm-i im’ân ile baktıkça vücûd-i ademe Sahn-ı cennet görünür âdeme sahrâ-yı adem Galat ettim ne reva cennete teşbih etmek Başkadır nimet-i asayiş-i me’vâ-yı adem Tutalım anda da olmuş ni’âm-ı gûnâgûn Öyle muhtac-ı tenavül müdür âlâ-yı adem Kimse incinmedi vaz’ından anın zerre kadar … Devamını oku…Adem Kasidesi – Akif Paşa