Kaside’den

Şem'in gıdası ma'ni-i pakize nutkdur
Çeşmin gıdası hüsn'dür, anla hlkâyeti.

Elfaz-ı sükkerin-i Stanbuliyandan
Sem'in kenarlarda kalır dilde hasreti.

Mina-yı çeşmi, garka-i nur-ı sürür eder
Huban-ı şehriyanın o hüsn ü letafeti.

Hüsn-i eda vü hüsn-i vefa hüsn-i her ümür
Ol şehr-i bi-bedelde bulur hüsn-i gayreti.

Ol dii-küşa mealler, ol hürde nükteler
Mümkln midir bula Arabjstan'da sureti.
 
Açıklama:

Kulağın gıdası güzel anlamlı sözdür
Gözün gıdası güzelliktir, anla hikâyeyi.

Kulak, kenarlarda (taşralarda) şeker gibi
İstanbul konuşmasını özler.

Ki o İstanbul konuşması, İstanbul güzellerinin
Türlü güzellikleri gözbebeklerini sevinç nuruyle aydınlatır.

Eda güzelliği, vefa güzelliği ve her türlü güzellik,
Ancak o eşsiz şehirde en yüksek derecede bulunu..

O gönül açıcı mânâlar, o ince nüktelerin benzerini
Arabistan'da bulmak mümkün mü!