Terbi

Aldım âteş bir zaman bir ateşîn ruhsflreden
Fark olunmam şimdi bir ateşfeşan sevvareden.
"Verdim âteş dillere, sûzi dili âvâreden
Eyledim icad bin yangın bir âteşpareden".

Bîmi hicrin verdi dehşet tab'ı gam perverdime,
Eyle gel insaf bak bir kerre rûyi zerdime,
"Çâres âzı m gitme kim, rûzı firpakın derdime
Kat ı ümmid ettiğim gündür husûli çâreden."

Varsın olsun ştve iran tıbâı nâsda,
Başkadır ffkrfm, değildir tab'rm ol mikyasda,
"Gerçi muhlik bir teessür var dili hassasda,
İştika etmez Acem tarzında sinem yareden".

Dikkat ü rikkat eder erbabını mihnetsirişt,
Rahat etmek isteyen dil olmasın dikkat sirişt,
"Salibi ârâmdır Naci, dil rikkatsirişt,
Malik olsam kişki bir kalbe sengi hâreden.".