Gazel

Gazel

Gencinen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin.

Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
Baksan ne işler seyrân edersin

Sâkî kerâmet sende ya bende
Bahri habâba mihmân edersin.

Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
Âteşle âbı yek-sân edersin.

Ey huşk zâhid dem urma meyden
Dest-i duâyı mercân edersin.

Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
Büttür demezsin îmân edersin.

Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
Rûyun perî-veş pinhân edersin.

Tabl-ı tehîden gümdür suhanler
Bî-hûde Gaalib efgaan edersin.

Etvâr-ı çerhe uy mevlevî ol
Seyrân edersin devrân edersin.

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit